• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

การประชุม "ก้าวย่าง บนทางเสี่ยง : การพนันในโลกที่กำลังเปลี่ยนไป"

24 กุมภาพันธ์ 2565

ก้าวย่าง บนทางเสี่ยง : การพนันในโลกที่กำลังเปลี่ยนไป

การประชุมวิชาการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ณ ห้องดอนเมือง 1-2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร


   
⩥ กล่าวเปิดงาน  โดย   ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
                             ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
   
  โดย รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์     ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
   

ร่วมอภิปรายโดย 
รศ.วิทยากร  เชียงกูล       นักวิชาการอิสระ
ดร.อาร์ม  ตั้งนิรันดร         ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ณัฐกร  วิทิตานนท์       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย  ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก    นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน
   

ร่วมอภิปรายโดย
ดร.สุริยัน  บุญแท้             ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ
นายธาม  เชื้อสถาปนศิริ      สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล
นายสิรวิชญ์ อ่อนเกตุพล      นักลงทุนดาวรุ่งในตลาดบิทคอยน์
นายมงคล บางประภา       นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย  นายนฤบดี  จันทรส    เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม
   

ร่วมอภิปรายโดย
พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา  
นางนงนุช  แย้มวงศ์           คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
น้องเจมส์  (นามสมมุติ)       เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน
รศ.ดร.นวลน้อย  ตรีรัตน์      ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

ดำเนินรายการโดย  นายธนากร  คมกฤส       เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน