พฤติกรรมการพนันการเล่นพนันออนไลน์ของคนรุ่นใหม่ ปี 2566 [Fact Sheet]

โดย CGS

พนันออนไลน์กลายเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากมีช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งเร้า ไม่ว่าจะเป็นการแวดล้อมด้วยบุคคลที่เล่นพนัน โฆษณาหรือการชักชวนให้เล่นพนันผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ส่งผลให้คนรุ่นใหม่ไทยถูกชักจูงเข้าสู่วิถีทางของพนันออนไลน์ได้ไม่ยาก เมื่อเข้าสู่วงจรการพนันแล้วก็มีโอกาสถลำลึก ยิ่งเล่นนานยิ่งเพิ่มความเข้มข้นในการเล่น ใช้วงเงินในการเล่นพนันมากขึ้น จำนวนไม่น้อยเล่นจนเกินขอบเขต ได้รับผลกระทบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียการเรียน เสียงาน มีหนี้สิน และจำนวนหนึ่งเข้าข่ายเป็น ‘นักพนันที่มีปัญหา’ หรือ Problem Gamblers

ชุดข้อมูลนี้นำเสนอข้อมูลสำคัญจากการศึกษาพฤติกรรมการเล่นพนันออนไลน์ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดย ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ทำการสำรวจประชากรอายุ 15-25 ปี ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิหลายชั้น (Stratified Multi-stage Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 20 มกราคมถึง 24 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 5,010 ตัวอย่าง พบว่า คนรุ่นใหม่ทุกคนใช้สื่อออนไลน์ และในรอบ 12 เดือนที่ผ่าน พบกลุ่มตัวอย่างที่เล่นพนันออนไลน์เป็นเด็กอายุ 15-18 ปี จำนวน 244 ตัวอย่าง และเยาวชนอายุ 19-25 ปี จำนวน 1,382 ตัวอย่าง