• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

ฟุตบอลไทย : ประวัติศาสตร์ อำนาจ การเมือง และความเป็นชาย

โดย วสันต์ ปัญญาแก้ว และคณะ (บรรณาธิการ)
       หนังสือ ฟุตบอลไทย ประวัติศาสตร ์ อำนาจ การเมือง และความเป็นชาย เล่มนี้ คือหนังสือที่รวบรวมงานเขียนของผู้เขียนแต่ละคนที่สนใจติดตาม “ฟุตบอล” ในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์วัฒนธรรมในสังคมไทยที่ท้าทายการศึกษาทางสังคมศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ประกอบด้วย

> กีฬาในสังคมสมัยใหม่ โดย สายชล ปัญญชิต

> ฟุตบอล ร่างกาย ความศิวิไลซ์ และการจัดระเบียบทางสังคมในสมัยรัชกาลที่ 5 โดย ชาญ พนารัตน์

> ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก  โดย สายชล ปัญญชิต

> การเมืองกับฟุตบอลไทย โดย ณัฐกรณ์ วิทิตานนท์

> แฟนบอล แอลกอฮอล์ และความรุนแรงในฟุตบอลไทย โดย อาจินต์ ทองอยู่คง

> พนันบอล อำนาจ และความเป็นชาย โดย วสันต์ ปัญญาแก้ว 
      หนังสือเล่มนี้ น่าจะถือได้ว่า เป็นงานเขียนบุกเบิก (ที่แม้อาจยังไม่ครอบคลุมทุกมิติ) ทางด้าน “ฟุตบอลศึกษา” เล่มแรกๆ เกี่ยวกับ “ฟุตบอลไทย” ในแง่ที่เป็นปรากฏการณ์วัฒนธรรมซึ่งกำลังเป็นที่สนใจยิ่งในสังคมและน่าจะเป็นประเด็นปัญหาที่ท้าทายอย่างยิ่งยวดในแวดวงสังคมศาสตร์ไทย