• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

คาสิโนชายแดน

โดย วสันต์ ปัญญาแก้ว (บรรณาธิการ)

"คาสิโนชายแดน" หนังสือรวมบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทีได้จากงานวิจัยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับคาสิโนชายแดนรอบประเทศไทย โดยนักวิจัยคุณภาพที่ได้รับการสนับสนุนโดยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ภายในประกอบด้วยบทความต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. การพนัน รัฐพัฒนา คาสิโนชายแดน 
    โดย วสันต์ ปัญญาแก้ว

2. รัฐและทุนคาสิโน: การลงทุนในพื้นที่ชายแดนไทยและเพื่อนบ้าน
    โดย รัตพงษ์ สอนสุภาพ

3. คิงส์โรมัน คาสิโนกับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ
    โดย ณัฐกร วิทิตานนท์

4. คาสิโนและเครือข่ายธุรกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด - เมียวดี  
    โดย วศิน ปัญญาวุธตระกูล

5. คาสิโนกับเครือข่ายทุนท้องถิ่น/ข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา
    โดย ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์

6. คาสิโนกับการเติบโตของเมืองชายแดนแม่สาย - ท่าขี้เหล็ก
    โดย วิเศษ สุจินพรัหม

7. สะหวันเวกัส การพนัน ความหวัง และการจัดการความเสี่ยงของนักพนันข้ามแดน
    โดย ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ และ สุรสม กฤษณะจูฑะ

8. นักพนันและเครือข่ายบ่อนคาสิโนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา: สะงำ-ช่องจอม
    โดย กนกวรรณ มะโนรมย์ และ วัชรี ศรีคำ