• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

สถานการณ์การพนันในกลุ่มเยาวชน ปี 2560

โดย CGS

การพนันจะกลายเป็นกิจกรรมของคนทุกเพศ ทุกวัย หากสังคมไม่ตระหนักถึงการปกป้องเด็กและเยาวชนจากการพนัน

ชุดข้อมูลต่อไปนี้ คัดสรรและสรุปประเด็นสำคัญจากผลการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย ประจำปี 2560 โดย ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ ซึ่งเป็นการสำรวจด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้น (Multi-stage cluster sampling) ประชากรไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ใน 25 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 7,008 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15 กันยายน ถึง 12 ตุลาคม 2560  ชุดข้อมูลประกอบด้วย

  • สถานการณ์การพนันในเยาวชน
  • พฤติกรรม แรงจูงใจ และประเภทการพนัน
  • ผลกระทบที่เกิดจากการเล่นการพนันของเยาวชน