• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

การเสวนาวิชาการ "บทเรียนการจัดการการพนันในประเทศฟิลิปปินส์และกัมพูชา"

19 มกราคม 2567

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันจัดการเสวนาวิชาการ “บทเรียนการจัดการการพนันในฟิลิปปินส์และกัมพูชา” เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการพนันและการกำกับดูแลอุตสาหกรรมการพนันของบางประเทศในกลุ่มอาเซียน และแนะนำหนังสือ 2 เล่ม ได้แก่ 1) การพนันในประเทศฟิลิปปินส์ : กฎหมายและการกำกับดูแล และ 2) การพนันในประเทศกัมพูชา : กฎหมายกับความพลิกผัน 

กล่าวเปิดงานโดย    รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์    ประธานคณะกรรมการก้ากับทิศทางกลุ่มแผนงานลดปัญหาจากการพนัน

เวทีเสวนา “บทเรียนการจัดการ: การพนันในฟิลิปปินส์และกัมพูชา” นำการพูดคุยโดย

  • อาจารย์ปิยอร เปลี่ยนผดุง    อาจารย์ประจ้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • นายพงศกร เรืองเดชขจร    นักวิชาการอิสระด้านกฎหมาย
  • ดร.คัทลียา เหลี่ยมดี    สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมแสดงข้อคิดเห็นโดย

  • นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์    สื่อมวลชนอาวุโส
  • ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์    คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์    ผู้อ้านวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ดำเนินรายการโดย นายธนากร คมกฤส    เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน