• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

การประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การจัดให้มีการเสี่ยงโชคในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ พ.ศ. ....

19 กรกฏาคม 2565

ภาพจากการประชุมพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติ การจัดให้มีการเสี่ยงโชคในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ พ.ศ. ....

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร 

 

09.30 – 10.00 น.         นำเสนอ ร่างพระราชบัญญัติการให้มีการเสี่ยงโชคในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ พ.ศ. ...   

                                 โดย นางสาวศิริพร  ยอดกมลศาสตร์ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

10.00 – 12.00 น.         ร่วมแสดงข้อคิดเห็นโดย

                                 อาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ         นักวิชาการด้านการสื่อสารมวลชน

                                 นายพงศ์ธร  จันทรัศมี         มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

                                 นายพงศกร  เรืองเดชขจร         นักวิชาการอิสระ

                                 นายธนากร  คมกฤส         มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน

 

                                  เปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพิ่มเติมกับผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ 

นักวิชาการ

เครือข่ายเยาวชน

เครือข่ายชุมชน