• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

การเสวนา "พหุวัฒนธรรมการพนันในสังคมภาคใต้

05 มีนาคม 2561

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการเสวนาวิชาการเรื่อง "พหุวัฒนธรรมการพนันในสังคมภาคใต้" เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช  หัวข้อเสวนามีดังต่อไปนี้

การยอมรับกิจกรรมการพนันของชุมชนที่มีลักษณะพิเศษแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ

การตลาดล้ำเส้นชวนพนันเพื่อการกระตุ้นตลาดที่ส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

โดย อ.กามีละฮ์ หะยียะโกะ

แรงสนับสนุนทางสังคม: กลไกการป้องกันปัญหาการพนันของเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย คอลัฟ ต่วนบูละ

พนันกับการบูรณาการหลักธรรมเพื่อแก้ปัญหาพนันของเกษตรกรยางพาราและปาล์มน้ำมันชุมชนทุ่งหลวงเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดย ดร.ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี

เวทีเสวนา "การพนันในมุมมองของคนใต้" 

นำเสวนาโดย
รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผศ.อับดุลลาตีฟ การี มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
ตัวแทนชุมชน
ตัวแทนเยาวชน