• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

การสำรวจพฤติกรรมการรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014

โดย CGS & SAB

     ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ ดำเนินโครงการ “การสำรวจพฤติกรรมการรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 กลุ่มนักพนันมัธยมปลายและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 ถึง ม.6) และอาชีวศึกษา (ปวช.1 ถึง ปวช.3) ในพื้นที่ 8 จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และจังหวัดใหญ่ใน 4 ภูมิภาคประกอบด้วย เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และชลบุรี ประยุกต์ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มเชิงชั้นภูมิหลายชั้น และกำหนดลักษณะตัวอย่างให้สอดคล้องกับประชากรเป้าหมายจริง รวมจำนวน 3,050 ตัวอย่าง ทำการสำรวจโดยการลงภาคสนามและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล