• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

การพนันในจีนและผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียน

โดย อาร์ม ตั้งนิรันดร, กุลนรี นุกิจรังสรรค์, กรองจันทน์ จันทรพาหา

งานวิจัยเรื่อง “การพนันในจีนและผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียน” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์การพนัน วัฒนธรรมและทัศนคติของชาวจีนต่อการพนัน นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ตลอดจนผลกระทบของการพนันจีนต่อภูมิภาคอาเซียน และสถานการณ์การพนันในไทย ผลการศึกษาชี้ว่าการพนันในจีนปรากฎขึ้นตั้งแต่ในประวัติศาสตร์ โดยแรกเริ่มมีลักษณะเป็นการละเล่นเพื่อความบันเทิง ต่อมาจึงกลายเป็นการเล่นเพื่อเสี่ยงโชค เนื่องด้วยสภาพสังคมที่กดดันและการแข่งขันสูง ทำให้ชาวจีนดิ้นรนแสวงหาหนทางร่ำรวยภายในระยะเวลาอันสั้น รัฐบาลจีนมองว่าการพนันเป็นภัยคุกคาม มอมเมาประชาชน ก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน จึงกำหนดให้การพนันทุกชนิดเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในจีน มีเพียงมาเก๊าเท่านั้นที่อนุญาตให้มีการจัดตั้งคาสิโนถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม จีนพยายามควบคุมวงการพนันโดยมีการปรับแก้กฎหมายในจีนและมาเก๊าหลายครั้ง เพื่อลดการออกไปเล่นพนันในต่างประเทศของนักพนันชาวจีน 

ในภูมิภาคอาเซียน หลายประเทศจัดให้การพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมาย มีการจัดตั้งคาสิโนขึ้นในพื้นที่ๆ ถูกกำหนดไว้ ซึ่งรายได้จากภาษีการพนันได้กลายเป็นรายได้สำคัญของประเทศเหล่านั้น ในลาว กัมพูชา และเมียนมารายได้จากภาษีการพนันส่วนใหญ่มาจากนักพนันชาวจีน เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายประเทศมีมาตรการควบคุมและป้องกันโรค นักพนันจีนไม่อาจเดินทางมาเล่นพนันได้ ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้อย่างร้ายแรง ทำให้บางประเทศปรับตัวลดการพึ่งพิงเศรษฐกิจการพนัน ปรากฏการณ์ดังกล่าว ในมิติหนึ่งสะท้อนให้ว่าจีนมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมการพนันในภูมิภาค 

ขณะที่ไทยเองเป็นประเทศที่การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่กลับมีบ่อนการพนันเกิดขึ้นมากมายทั่วประเทศควบคู่ไปกับการพนันออนไลน์ที่แพร่หลายได้รับความนิยมมากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของการบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามการคอร์รัปชั่นของไทย โดยเฉพาะระยะไม่มีกี่ปีมานี้ มีบ่อนพนันของนายทุนจีนที่เปิดขึ้นเพื่อรองรับนักพนันจีนโดยเฉพาะเกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงพลวัติที่เปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมการพนันของไทย ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีหลายฝ่ายพยายามเสนอและผลักดันให้ไทยมีการจัดตั้งคาสิโนถูกกฎหมายขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ของประเทศจากภาษีการพนัน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ต่อประเด็นดังกล่าวเมื่อปี ค.ศ.2022 แต่ทว่าก็มีหลายฝ่ายยังโต้แย้งต่อแนวคิดนี้ ด้วยเห็นว่ายังมีจุดอ่อนและความเสี่ยงหลายประการที่ยังต้องศึกษาเพิ่มเติม