• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

การศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบการเล่นพนันของประชากรครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

โดย รพีภัทร ศรีไกรภักดิ์

การศึกษาวิจัยเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบการเล่นพนันของประชากรครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรม และผลกระทบการเล่นพนันของประชากรครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการปัญหาการเล่นพนันของประชากรครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยนี้ การวิจัยแบบผสมวิธี (mixed method)  เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์    เชิงลึก จำนวน 20 คน และการสนทนากลุ่ม จำนวน 20 คน และการสอบถามข้อมูลเชิงปริมาณ จำนวน    400 คน  จากกลุ่มตัวอย่าง แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล และนำเสนอแบบพรรณนาความ ผลการศึกษาพบว่า

พฤติกรรมการเล่นพนันของประชากรครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ส่วนใหญ่มาจากสาเหตุความต้องการมีเงิน มีรายได้ หวังรวย แล้วนำเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน  สาเหตุหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทัศนคติหรือแนวคิดของบุคคลที่มีต่อการพนันทั้งด้านบวกและ ครัวเรือนเปราะบางมองว่าการพนันเป็นการเสี่ยงโชค  คนที่ชื่นชอบการพนันเป็นคนที่ชอบเสี่ยง  ชอบแข่งขัน ชอบการท้าทาย   การมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพนันของครัวเรือนเปราะบางส่งผลต่อการเข้าถึงการพนันได้ง่ายและสะดวก สามารถเล่นหรือเข้าถึงการพนันได้ง่าย รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนความเปราะบางทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจด้านอารมณ์ และด้านสังคม และ อิทธิพลสื่อ   ผลกระทบการเล่นพนัน ได้แก่ อารมณ์และพฤติกรรมเบี่ยงเบน พฤติกรรมไม่พึงปรารถนา ค่านิยมและ ปัญหาหนี้สิน ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และชุมชน     

แนวทางการจัดการปัญหาการเล่นพนันของประชากรครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ ระดับบุคคล  คือ การจัดการตนเองมิให้เข้าสู่การเสพติดการพนัน ปรับมุมมอง ทัศนคติ กระบวนการคิด ในเรื่องการเล่นการพนัน การสร้างค่านิยมใหม่สำหรับเด็กและ ระดับครัวเรือน คือ การเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการปัญหาการพนัน  การสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว  ระดับชุมชน  คือ การบังคับใช้ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ควบคู่กับกฎ กติกา ข้อบังคับ หรือมาตรการในชุมชน การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ต่างๆ สิ่งสำคัญในการจัดการปัญหาการพนันในชุมชนนั้น ประชาชนในชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการแก้ไขปัญหาและต้องบูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกันทั้งบ้าน ชุมชน วัด และ โรงเรียน   การสร้างเครือข่ายการทำงานขับเคลื่อนและป้องกันการพนันในชุมชน และการผลักดันนโยบายระดับท้องถิ่นในด้านปัญหาการพนัน