• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

มาตรการการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจากรายได้ภาคธุรกิจคาสิโน

โดย กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์

งานโครงการวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจากธุรกิจการพนันคาสิโน 2. เพื่อศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจากรายได้ธุรกิจการพนันคาสิโนของประเทศสหราชอาณาจักรและสิงคโปร์ 3. เพื่อสรุปหลักการจัดเก็บภาษีอากรการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจากรายได้ธุรกิจการพนันคาสิโนเพื่อเป็นแนวทางการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมของประเทศไทย ซึ่งโครงการวิจัยฉบับนี้ใช้การศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม เอกสารวิชาการ กฎหมายไทย และต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีจากรายได้และค่าธรรมเนียมการพนันคาสิโนที่เกี่ยวข้องโดยมีขอบเขตการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

จากการศึกษาพบว่าสิงค์โปรมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีจากรายได้และค่าธรรมเนียมคาสิโนหลายฉบับได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมการพนัน พระราชบัญญัติภาษีอากรการพนัน และพระราชบัญญัติควบคุมคาสิโนที่บัญญัติถึงคาสิโนโดยเฉพาะ โดยกฎหมายฉบับแรกกล่าวถึง การควบคุม การปราบปรามการพนันที่ผิดกฎหมายเพื่อบรรเทาความอันตรายทางสังคมที่เกี่ยวกับการพนัน ฉบับที่สองกล่าวถึงการจัดเก็บภาษีการพนันและลอตเตอรี่ แต่ไม่ใช้บังคับกับผู้ประกอบการคาสิโนที่มีใบอนุญาตคาสิโน ส่วนพระราชบัญญัติควบคุมคาสิโนบัญญัติให้ผู้ประกอบการคาสิโนเสียภาษีจากรายได้จากการเล่นเกมรวมในอัตราปกติและอัตราพิเศษแล้วแต่กรณี นอกจากนั้นยังต้องเสียภาษีอุปโภคบริโภคในอัตราร้อยละ 8 ของรายได้ในส่วนของอุปกรณ์การเล่นเกมทั้งหมดที่ทำโดยผู้ให้บริการคาสิโนรวมถึงการบริการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในคาสิโน ในส่วนของผู้เล่นนั้นเนื่องจากเป็นเงินที่ได้มาอย่างไม่คาดคิดจึงไม่ถือว่าเป็นเงินได้ทำให้ผู้เล่นเกมคาสิโนไม่ต้องเสียภาษีจากเงินรางวัลที่ได้ แสดงให้เห็นว่าการจัดเก็บภาษีเงินได้ของผู้ประกอบการคาสิโนมีฐานภาษีที่แตกต่างจากเงินได้นิติบุคคลทั่วไปซึ่งเก็บจากฐานกำไร ส่วนประเทศอังกฤษนั้นกฎหมายเกี่ยวกับคาสิโนของประเทศอังกฤษ ได้แก่พระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 และพระราชบัญญัติการเงิน 2564 (Finance Act 2021) ซึ่งจะได้พิจารณาควบคู่กันโดยฉบับแรกจะกล่าวถึงความหมาย การให้ใบอนุญาตประกอบการคาสิโน ประเภทคาสิโน และฉบับที่สองกล่าวถึงการจัดเก็บภาษีคาสิโนโดยภาษีเงินได้ฐานในการจัดเก็บภาษีเงินได้ของผู้ประกอบการคาสิโนฐานคือ ผลตอบแทนการเล่นการพนันรวม gross gaming yield (GGY) ส่วนอัตราการจัดเก็บเป็นอัตราก้าวหน้าซึ่งต่างจากภาษีเงินได้นิติบุคคลทั่วไปที่เก็บอัตราคงที่ และในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นได้กำหนดให้การเดิมพัน การเล่นเกม เกมเครื่องที่ต้องเสียภาษี และลอตเตอรี่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับผู้เล่นการพนันไม่ต้องเสียภาษีเงินได้