• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

การศึกษารูปแบบบริการให้คำปรึกษาผู้ประสบปัญหาจากการพนันโดยองค์กรพัฒนาเอกชน

โดย ธนากร คมกฤส

โครงการ "การศึกษารูปแบบบริการให้คำปรึกษาผู้ประสบปัญหาจากการพนันโดยองค์กรพัฒนาเอกชน" มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) เพื่อทดลองการให้คำปรึกษาผู้ประสบปัญหาการพนันโดยอาสาสมัคร ผ่านระบบ Help Line และ 2) เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาอาสาสมัครให้คำปรึกษาปัญหาการพนัน 

รูปแบบการศึกษา เป็นการทดลองการให้คำปรึกษา  การทดลองระบบ Help Line  การถอดบทเรียนจากผู้เข้าร่วมโครงการ   แล้วจึงสรุปข้อค้นพบที่เกิดขึ้น โดยอาศัยตัวอย่างและกลุ่มตัวอย่าง จากองค์กรพัฒนาเอกชน ได้แก่ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน, อาสาสมัครให้คำปรึกษาปัญหาการพนัน ได้แก่ ผู้สนใจอาสาจากเครือข่ายต่าง ๆ  เช่น   เครือข่ายชุมชน  เครือข่ายเยาวชน  รวมทั้งผู้ที่มีประสบการณ์การเล่นพนันจนเป็นปัญหาที่สามารถก้าวผ่านวิกฤติมาได้ และมีจิตอาสาอยากช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกับที่ตนเคยประสบ  และผู้รับบริการอาสาสมัคร ได้แก่  ผู้ประสบปัญหาการพนัน ที่สมัครใจเป็นผู้ร่วมทดลองรับบริการให้คำปรึกษาโดยอาสาสมัคร และทดลองบริการผ่านระบบ Help Line