• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

การศึกษาเครือข่ายพนันไก่ชนในสถานการณ์การระบาดโรคไวรัสโควิด-19

โดย วิเศษ สุจินพรัหม

เมื่อต้นปี 2563 บ่อนการพนันรวมทั้งบ่อนพนันชนไก่ ถูกกล่าวหาแบบเหมารวมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 เพราะเข้าอยู่ในเกณฑ์ลักษณะของ “พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ” ตามหลักคิดระบาดวิทยา ตามด้วยมาตรการของรัฐแบบเข้มงวดโดยประกาศภาวะฉุกเฉิน ควบคุมและปิดเมือง (lockdown) ทั่วประเทศ รวมถึงประกาศปิดบ่อนพนันชนไก่ทุกปะเภทส่งผลกระทบต่อเครือข่ายการพนันในวงกว้าง ดังนั้นทางเครือข่ายพนันชนไก่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาวิเคราะห์ และทำข้อเสนอการจัดการตนเอง โครงการวิจัยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการใช้มาตรการปิดเมืองต่อเครือข่ายพนันไก่ชน

2. เพื่อศึกษาการปรับตัวของเครือข่ายพนันชนไก่ในระยะการระบาดเชื้อโควิด-19

3. เพื่อเสนอวิถีปฏิบัติใหม่ของเครือข่ายพนันชนไก่ในการจัดการและควบคุมพนันชนไก่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด