• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

โครงสร้าง ผู้กระทำการ และปฏิบัติการทางสังคมของการเล่นการพนันในพื้นที่ภาคกลาง

โดย ธนิต โตอดิเทพย์, ชัยณรงค์ เครือนวน และ วิษชญะ ศิลาน้อย

การวิจัยเรื่อง “โครงสร้าง ผู้กระทำการ และปฏิบัติการทางสังคมของการเล่นการพนันในพื้นที่ภาคกลาง” วัตถุประสงค์การศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์เงื่อนไขเชิงโครงสร้างที่มีผลต่อการเล่นพนันของผู้กระทำการ การวิเคราะห์รูปแบบการเล่นการพนันของผู้กระทำการแต่ละช่วงชั้นทางสังคม และสร้างข้อเสนอแนะในการป้องกัน แก้ไข ปัญหาการเล่นการพนัน ขอบเขตพื้นที่ที่ดำเนินการวิจัย ได้แก่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดอยุธยา ผลการศึกษาพบว่าพื้นที่การวิจัยอยู่ในบริบทของความเป็นเมืองมีความหลากหลายทางด้านวิถีการผลิต และการเคลื่อนย้ายของผู้คนต่างถิ่นเข้ามาอยู่ในเมือง การพนันได้มีบทบาททางสังคม ได้แก่ การเป็นกลไกในการแสวงหารายได้ของรัฐ การพนันถูกใช้เป็นช่องทางแสวงหารายได้หรือการขยับเลื่อนสถานะทางสังคมใหม่ และการพนันยังเป็นสนามของการต่อสู้ต่อรองของที่ผู้คนถูกกดดันทางสังคม เป็นกิจกรรมสันทนาการเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ และการประกอบสร้างเครือข่ายทางสังคมใหม่ แนวทางการจัดการการพนันในสังคมไทย คือ การปรับปรุงข้อกำหนด กฎระเบียบ มาตรการต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในทางสังคม เพื่อเปิดพื้นที่และสร้างความชัดเจนระหว่างนักพนัน ผู้เล่น และการนิยามการพนัน และพัฒนากลไกการสร้างการเรียนรู้ผลกระทบทางด้านการพนันที่หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรภาคประชาชนที่ได้มีการขับเคลื่อนร่วมกันก็จะต้องทำหน้าที่ในการสร้างความรู้ พัฒนากิจกรรมเพื่อลดปริมาณการเล่นพนัน หรือการเล่นการพนันอย่างรู้เท่าทัน