• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

แนวทางการสร้างความร่วมมือในมิติชุมชนเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการพนันในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

โดย ศรณรงค์ ปล่องทอง และคณะ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทและทุนทางสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือในมิติชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ และ 3) เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างความร่วมมือในมิติชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนัน ในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 50 คน และการสนทนากลุ่มย่อยแบ่งเป็น 2 พื้นที่ศึกษา จำนวน 30 คนจากกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลสำคัญ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล และนำเสนอแบบพรรณนาความ ผลการศึกษาพบว่า

1) บริบทและทุนทางสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในชุมชนท้องถิ่นจังหวัด ศรีสะเกษ ประชาชนพื้นที่ในจังหวัดศรีสะเกษมีการเล่นการพนันเหมือนพื้นที่อื่นๆ ทั่วไป แต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยลดทอนปัญหาการพนันลงได้ คือ การมีเครือข่ายภาคประชาสังคม และเครือข่ายอื่นๆ ที่รณรงค์ผลักดันการลด ละ เลิกปัญหาเหล้า การพนัน และอบายมุขทุกประเภท และชุมชนในพื้นที่ที่ศึกษาเองก็มีข้อเด่นในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีซึ่งยึดถือความเคารพในระบบอาวุโสสูง และการเชื่อฟังผู้นำ โดยเฉพาะชุมชนพื้นที่ที่มีชาติพันธุ์เขมร ส่วย และลาว ยังคงยึดถือสืบทอดระบบนี้กันอยู่อย่างเหนียวแน่น ถือเป็นต้นทุนชุมชนที่สามารถนำมาพัฒนาให้เกิดศักยภาพในการแก้ไขปัญหาการพนันได้  สำหรับการแก้ไขปัญหาการพนันในพื้นที่ พบว่า มีความพยายามในการตั้งกฎหรือระเบียบที่ไม่เป็นทางการเพราะต้องอาศัยความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหาการพนัน เนื่องจากเป็นชุมชนเครือญาติ รวมถึงการแทรกซึมของกระบวนการที่ก่อให้เกิดการเล่นพนันขึ้น การตั้งกฎกติกาชุมชนนี้ถือเป็นกลไกเบื้องต้นในการใช้จัดการการพนันในชุมชนท้องถิ่น  

2) แนวทางการสร้างความร่วมมือในมิติชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า 1) การพัฒนาศักยภาพ และสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนในการเฝ้าระวัง การพนัน2) การตั้งกฎกติกาชุมชน และสร้างมาตรการชุมชน 3) การสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งสถานที่ให้คำปรึกษาปัญหาการพนันในระดับชุมชน 4) การใช้กิจกรรมเพื่อสะท้อนปัญหาการพนันและ 5) การขับเคลื่อนและผลักดันปัญหาการพนันเป็นวาระตำบล และ การประชาสัมพันธ์