• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

การสำรวจความคิดเห็นต่อข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล

โดย ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB)

รายงาน “การสำรวจความคิดเห็นต่อข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล” ฉบับนี้ เป็นการศึกษาโดยการวิจัยเชิงสำรวจ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน และศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) โดยมุ่งเน้นที่จะศึกษาถึงสถานการณ์ด้านการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ปัญหา ความคิดเห็นต่อแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้จำหน่ายและผู้ซื้อทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และอำเภอเมืองใน 8 จังหวัด 4 ภูมิภาคทั่วประเทศประกอบด้วยเชียงใหม่ แพร่ อยุธยา สระแก้ว ขอนแก่น ศรีสะเกษ สุราษฎร์ธานี และพัทลุง