• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

สถานการณ์การพนันในสังคมไทยและข้อเสนอกรณีการทำพนันที่ถูกกฎหมาย [presentation]

โดย CGS

สไลด์นำเสนอ ประเด็นสถานการณ์การพนันในสังคมไท ข้อถกเถียงกรณีการทำพนันที่ถูกกฎหมาย ข้อพึงพิจารณา และแนวทางการรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากประสบการณ์ของต่างประเทศ