• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

พฤติกรรมการเล่นพนันออนไลน์ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ 2566 [Presentation]

โดย CGS

ไฟล์นำเสนอ ผลการสำรวจ จากโครงการ “การศึกษาพฤติกรรมการเล่นพนันออนไลน์ในกลุ่มคนรุ่นใหม่” ดำเนินการสำรวจและประมวลผลข้อมูลโดย ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ข้อมูลกับผู้ที่มีอายุ 15 - 25 ปีที่ได้จากการสุ่มตามหลักสถิติใน 19 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 5,010 ตัวอย่าง ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2566 

นำเสนอในการประชุมวิชาการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2566 "การพนันในสังคมก้าวหน้า : ก้าวให้ทันความท้าทาย" วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร