• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

รายงานสถานการณ์การพนันในสังคมไทย ปี 2560

โดย CGS

สไลด์ประกอบการนำเสนอ
"รายงานสถานการณ์การพนันในสังคมไทย ปี 2560"

นำเสนอใน การประชุมวิชาการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน 2561
"ชีวิตเสี่ยงพนัน...จะป้องกันเยาวชนอย่างไร?" 

วันที่  17-18 พฤษภาคม 2561

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ