เว็บไซต์ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลงานวิจัย บทความ หนังสือ ข่าวสาร และกิจกรรมของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน การใช้บริการเว็บไซต์ของท่านจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ท่านจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าท่านได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ 

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

 • บุคคลผู้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันได้ ทั้งโดยการเชื่อมต่อโดยตรงผ่านทางเว็บเบราเซอร์ หรือการเชื่อมต่อผ่านทางแอพพลิเคชันอื่นใด หรือผ่านทางช่องทางเชื่อมต่อเข้าสู่เว็บไซต์ที่ปรากฏตามที่ต่าง ๆ ให้ถือว่าเป็นผู้ใช้งานหรือใช้บริการเว็บไซต์ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”
 • ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งต่อ หรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่น ๆ ภาพถ่าย วีดีโอ หรือรูปภาพอื่น ๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
 • เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัย เนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
 • ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน มีสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไขปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง


สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

 • ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 • ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน รวมทั้งเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
 • ผู้ใช้บริการจะต้องอ้างอิงถึงศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันและเจ้าของเนื้อหาทุกครั้ง เมื่อมีการทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ แลกเปลี่ยน เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ใช้บริการห้ามขายเนื้อหาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหา หรือขายต่อบริการการเข้าใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน และ/หรือเจ้าของเนื้อหา โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
 • ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใด ๆ รวมถึงศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด


การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

 • การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว
 • กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันได้ โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์ใด ๆ ต่อศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น


การปฏิเสธความรับผิด

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งานความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ไม่รับผิดต่อผู้ใช้บริการเว็บไซต์ บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือจากการนำเนื้อหาใด ๆ ไปใช้ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่าศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

 

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 • ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งเจ้าของเนื้อหานั้น ๆ เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่งศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน หรือผู้ให้อนุญาตแก่ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
 • ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
 • ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ โลโก้ ของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน


การเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการเว็บไซต์

นโยบายนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และการให้บริการจริง โดย ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันจะมีการแจ้งการปรับปรุงนโยบายใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2565