กนกพร ดีบุรี

นักวิจัยอิสระ

 

 

 

รศ.ดร. กนกวรรณ มะโนรมย์

ศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

 

E-mail : kanokwan.m@ubu.ac.th

รศ.ดร. กนกศักดิ์ แก้วเทพ

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

  • การสังเคราะห์องค์ความรู้การวิจัยพนันพื้นบ้าน (2555)

 

 

 

 

ดร. กมลทิพย์ อาร์ธอส

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต