การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลของของผู้ใช้บริการ ดังนี้

 • การติดต่อผ่านช่องทางที่ระบุเอาไว้ในหน้า  'ติดต่อเรา'  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ หรือข้อมูลอื่นใดที่ท่านได้แนบมาผ่านอีเมล์หรือที่ได้ทำการติดต่อศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันผ่านช่องทางที่ระบุเอาไว้ในหน้า 'ติดต่อเรา' ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ เพื่อให้เราสามารถติดต่อกลับไปหาผู้ที่ติดต่อมาได้ 
 • คุกกี้และการทำสถิติ เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันจะจัดตั้งคุกกี้เพื่อที่จะบันทึกข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน คุกกี้ดังกล่าวจะคงอยู่ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบว่าเบราว์เซอร์ของท่านยอมรับคุกกี้ได้ และเพื่อให้ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันสามารถจัดทำสถิติการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละหน้าจอได้ โดยคุกกี้นี้จะถูกยกเลิกเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ ทั้งนี้ ก็เพื่อศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันนำข้อมูลสถิติเหล่านี้มา ปรับปรุงรูปแบบการแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

นอกเหนือจากข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์และข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ในกรณีที่มีการติดต่อเรา ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันจะไม่เก็บข้อมูลอื่นใดของท่านโดยไม่จำเป็น

 

การเก็บรักษาข้อมูล

 • หากท่านได้ส่งข้อความหรือมีการติดต่อผ่านทางช่องทางที่ระบุเอาไว้ในหน้า ‘ติดต่อเรา’ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการติดต่อ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น เพื่อให้ทีมงานของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันสามารถสืบค้นได้ในอนาคต หากท่านต้องการลบข้อมูลติดต่อดังกล่าว โปรดติดต่อมายังศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้
 • สำหรับข้อมูลคุกกี้ ข้อมูลจะถูกลบเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ของท่าน แต่ข้อมูลที่ถูกแปลงมาเป็นสถิติจะคงถูกจัดเก็บไว้ที่ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันตลอดไป ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการระบุตัวตน ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ไอพี ของท่านแต่อย่างใด


การเปิดเผยข้อมูล

 • ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ส่งข้อความหรือมีการติดต่อผ่านช่องทางที่ระบุเอาไว้ในหน้า ‘ติดต่อเรา’ แก่เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์เท่านั้น เพื่อทำการรวบรวม พิจารณา และดำเนินการตามเรื่องที่มีการติดต่อเข้ามา
 • ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ แก่บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่นใด เว้นแต่เพื่อเป็นการประสานงานเพื่อดำเนินการหรือแก้ไขปัญหา ที่ผู้ใช้บริการติดต่อเข้ามา ภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลหรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้
 • ข้อมูลสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งไม่มีการระบุตัวตนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันจะเปิดเผยสถิติดังกล่าว แก่เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร หน่วยงานผู้ให้ทุน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์ฯ ตามความเหมาะสม


สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากท่านได้ให้ความยินยอม ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา
 2. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ฯ และขอให้ศูนย์ฯ ทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้ศูนย์ฯ เปิดเผยว่าได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร
 3. สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้ศูนย์ฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์ฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
 4. สิทธิขอคัดค้าน (right to object) ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็น ภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของศูนย์ฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์
 5. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าศูนย์ฯ หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
 6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่ศูนย์ฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่ศูนย์ฯ หมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้เราระงับการใช้แทน
 7. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 8. สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้ ศูนย์ฯ จะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอใช้สิทธิจากท่าน ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปฏิเสธคำขอ ศูนย์ฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ sms อีเมล์ โทรศัพท์ หรือจดหมาย เป็นต้น

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และการให้บริการจริง โดยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันจะมีการแจ้งการปรับปรุงนโยบายใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2565

 

รายละเอียดการติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ได้ที่

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
ห้อง 518 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์/โทรสาร : 02-218-6299
อีเมล์ : thaicgs@gmail.com