วันที่ 30 มีนาคม 2566 | พิมพ์หน้านี้ | กลับไปหน้าหลัก

การประชุม "ก้าวย่าง บนทางเสี่ยง : การพนันในโลกที่กำลังเปลี่ยนไป"

ก้าวย่าง บนทางเสี่ยง : การพนันในโลกที่กำลังเปลี่ยนไป

การประชุมวิชาการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ณ ห้องดอนเมือง 1-2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร


   
⩥ กล่าวเปิดงาน  โดย   ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
                             ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
   
⩥ นำเสนอ รายงานสถานการณ์การพนันในสังคมไทย ปี 2564
  โดย รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์     ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
   
⩥ เวทีอภิปราย อนาคตอุตสาหกรรมบ่อนการพนัน หลังวิกฤติโควิด-19

ร่วมอภิปรายโดย 
รศ.วิทยากร  เชียงกูล       นักวิชาการอิสระ
ดร.อาร์ม  ตั้งนิรันดร         ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ณัฐกร  วิทิตานนท์       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย  ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก    นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน
   
⩥ เวทีอภิปราย ‘สื่อใหม่’ . . . ตัวแปรเปลี่ยนโลกการพนัน ?

ร่วมอภิปรายโดย
ดร.สุริยัน  บุญแท้             ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ
นายธาม  เชื้อสถาปนศิริ      สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล
นายสิรวิชญ์ อ่อนเกตุพล      นักลงทุนดาวรุ่งในตลาดบิทคอยน์
นายมงคล บางประภา       นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย  นายนฤบดี  จันทรส    เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม
   
⩥ เวทีอภิปราย รับมือการพนัน ในฐานะปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ

ร่วมอภิปรายโดย
พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา  
นางนงนุช  แย้มวงศ์           คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
น้องเจมส์  (นามสมมุติ)       เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน
รศ.ดร.นวลน้อย  ตรีรัตน์      ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

ดำเนินรายการโดย  นายธนากร  คมกฤส       เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน