หวยศาสตร์

โดย แม้นวาน กุญชร ณ อุยธยา (เรียบเรียง)

หวยศาสตร์ : ใครว่า ‘ถูกหวย’ เป็นความบังเอิญ?   เรียบเรียงขึ้นจากรายงานวิจัยเรื่อง ความเชื่อ การพนันและหวย โดย รศ.ดร.วัฒนา สุกัณศีล โดยมี แม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา เป็นผู้เรียบเรียงเนื้อหา หนังสือได้แสดงให้เห็นถึงความพยายาม 2 ประการควบคู่กัน คือความพยายามที่จะมองนักพนันหวยอย่างพินิจพิเคราะห์ ขณะเดียวกันก็มองอย่างละเอียดลออต่อความเป็นมนุษย์ 

ส่วนแรกของหนังสือ จะนำพาท่านไปทำความเข้าใจมายาคติ ตรรกะวิบัติของนักพนัน ความคิดและความเข้าใจผิดในลักษณะต่าง ๆ และความเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นหวยและวัฒนธรรมเลขเด็ดของคอหวย โดยเป็นการศึกษารวบรวมจากงานวิชาการด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา การใช้เหตุผล และวิทยาศาสตร์การรู้คิดสมัยใหม่ ซึ่งแม้จะอธิบายพฤติกรรมบางอย่างที่ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลของนักพนันได้ แต่อาจารย์วัฒนาก็ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า ยังเป็นกรอบความเข้าใจที่แยกส่วน ไม่สามารถอธิบายโลกทัศน์ของนักพนันหวยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ส่วนหลังของหนังสือจึงเป็นความพยายามที่เข้าใจโลกของนักพนันหวย ว่าเหตุใดหลักความเป็นไปได้ หลักเหตุและผล หลักการทางสถิติที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้การยอมรับ จึงไม่เป็นที่ยอมรับในหมู่นักพนัน ขณะที่ความเชื่อเรื่องโชค ลาภ อำนาจเหนือธรรมชาติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฎิหาริย์ กลับเป็นเรื่องที่ยอมรับและดูจะเข้ากันได้กับโลกทัศน์ของนักพนันหวยมากกว่า อีกทั้งยังเข้ากันกับทุนนิยมสมัยใหม่ได้อย่างไม่น่าเชื่อ

 

(ส่วนหนึ่งจาก คำนำ)