ปริทรรศน์กฎหมายการพนันประเทศสิงคโปร์ โดยสังเขป

โดย พงศกร เรืองเดชขจร

ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งในเอเชีย ที่อนุญาตให้มีการเล่นพนันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงอนุญาตให้มีธุรกิจคาสิโน แต่การอนุญาตดังกล่าวมานี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายเฉพาะเรื่อง และผ่านการควบคุมดูแลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมดูแลและจัดการพนันให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนภายในประเทศ 

เนื่องด้วยการพนันมีหลายประเภท และการพนันแต่ละประเภทมีวิธีในการควบคุมและจัดการในรูปแบบที่แตกต่างกัน สิงคโปร์จึงได้ตรากฎหมายพนันที่สำคัญไว้หลายฉบับ รวมถึงกำหนดหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะอีกด้วย  

เอกสารข้อมูลชิ้นนี้ได้รวบรวมรายละเอียดของกฎหมายการพนันประเทศสิงคโปร์โดยสังเขป พร้อมภาคผนวก ตัวอย่างการจัดสรรพื้นที่ใน Entertainment Complex ของสิงคโปร์