• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

ประกาศ รับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ปี 2566

15 กันยายน 2566

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน เป็นองค์กรวิชาการที่ทำการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และจัดการความรู้เกี่ยวกับการพนัน เพื่อนำไปสนับสนุนให้เกิดการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกลไกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการจัดการปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการพนัน มีพันธกิจดังนี้

  1. สนับสนุนให้เกิดการวิจัยเพื่อสร้างความรู้ ในการเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาการพนัน เพื่อนำเสนอมาตรการ กลไก ที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาการพนัน
  2. สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายทางวิชาการในระดับพื้นที่ ระดับประเทศ และต่างประเทศ และรวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักวิชาการอย่างต่อเนื่อง
  3. สนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

     เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างความรู้และพัฒนาเครือข่ายนักวิจัย/นักวิชาการ ด้านการจัดการปัญหาจากการพนัน ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันจัดให้มีทุนสนับสนุนโครงการวิจัยประจำปี 2566 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ประเด็นและขอบเขตงานวิจัย

   ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันกำหนดเปิดรับพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยในปีนี้ โดยมุ่งเน้นโครงการวิจัยตามกรอบหัวข้อการศึกษาดังต่อไปนี้

  1. การพนันออนไลน์ โดยเฉพาะการพนันรูปแบบใหม่ๆ และการพนันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
  2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน เช่น การพัฒนาชุดการเรียนรู้เท่าทันการพนันสำหรับนักเรียนในโรงเรียน หรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอื่นๆ การพัฒนาระบบบริการให้คำปรึกษาผู้มีปัญหาจากการพนัน เป็นต้น
  3. กฎหมายและมาตรการควบคุมและกำกับดูแลกิจการพนัน กองทุนลดผลกระทบจากการพนัน
  4. ประเด็นวิจัยที่น่าสนใจอื่นๆ

 

ลักษณะของโครงการวิจัยและงบประมาณ  

โครงการวิจัยที่ต้องใช้งบประมาณไม่เกิน 300,000 บาท

 

เงื่อนไขเวลา 

ระยะเวลาดำเนินการวิจัยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ทั้งนี้ ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10  เดือน  

 

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

1. ข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal)

2. ประวัตินักวิจัย (CV)

 

ระยะเวลาพิจารณา

ประมาณ 1 เดือน หลังจากสิ้นสุดการรับข้อเสนอโครงการ

 

การสมัครขอรับทุน

ท่านสามารถส่งเอกสารมาได้ทางอีเมลล์  thaicgs@gmail.com

หรือส่งมาที่

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

ห้อง 518 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 ตุลาคม 2566

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2566

 

เอกสารดาวน์โหลด

>>> ประกาศ รับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ปี 2566 

>>> ตัวอย่างแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ