• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

ประกาศ รับสมัครทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ ปี 2565

22 มีนาคม 2565

ประกาศ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

เรื่อง รับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

 

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน เป็นองค์กรวิชาการที่ทำการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และจัดการความรู้เกี่ยวกับการพนัน เพื่อนำไปสนับสนุนให้เกิดการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกลไกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการจัดการปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการพนัน มีพันธกิจดังนี้

1.สนับสนุนให้เกิดการวิจัยเพื่อสร้างความรู้ ในการเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาการพนัน เพื่อนำเสนอมาตรการ กลไก ที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาการพนัน

2.สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายทางวิชาการในระดับพื้นที่ ระดับประเทศ และต่างประเทศ และรวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักวิชาการอย่างต่อเนื่อง

3.สนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างความรู้และพัฒนาเครือข่ายนักวิจัย/นักวิชาการ ด้านการจัดการปัญหาจากการพนัน ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันจัดให้มีทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1.ผู้สมัครขอรับทุนต้องเป็นผู้ศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ซึ่งมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 

2.ข้อเสนอวิทยานิพนธ์ต้องสนับสนุนให้เกิดการสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาจากการพนัน

3.การขอรับทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 

1. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

เป็นนิสิต/นักศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอกที่โครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย หรือหน่วยงานเทียบเท่าแล้ว 

 

2. จำนวนเงินที่จัดสรร

1) ปริญญาโท ไม่เกิน 25,000 บาท/ทุน กรณีให้แบบเหมาจ่าย

ไม่เกิน 40,000 บาท/ทุน กรณีแจกแจงรายละเอียดงบประมาณ 

 

2) ปริญญาเอก ไม่เกิน 50,000 บาท/ทุน กรณีให้แบบเหมาจ่าย

                    ไม่เกิน 80,000 บาท/ทุน กรณีแจกแจงรายละเอียดงบประมาณ

หมายเหตุ:  กรณีได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรอื่น กรุณาแจ้งชื่อองค์กรและจำนวนเงินที่ได้รับทุนสนับสนุนด้วย

 

3. หลักฐานประกอบการสมัคร

1) ใบสมัครขอรับทุน

2) ข้อเสนอวิทยานิพนธ์ พร้อมไฟล์ word และ pdf

3) ประกาศหรือหลักฐานการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย  หรือหน่วยงานเทียบเท่า

 

4. การพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษาและทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน

 

5. การเบิกจ่ายเงินทุน

เบิกจ่ายตามรายการที่ได้รับอนุมัติ และใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน

 

6. การสมัครขอรับทุน

ส่งใบสมัครที่ผู้สมัครและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักลงนามแล้ว พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ 3 มายัง 

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

ห้อง 518 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

หรือส่งเอกสารมาทางอีเมลล์ thaicgs@gmail.com

 

7. ประกาศผลการพิจารณา

ประมาณ 1 เดือน หลังจากได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน

 

ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครทุนวิทยานิพนธ์ พร้อมตัวอย่างใบสมัครขอรับทุน ได้ >>> ที่นี่