• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

คลังตั้งคณะยกร่าง พ.ร.บ.เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ “สุรชาติ เทียนทอง” นั่งประธาน

01 กรกฏาคม 2567

ประชาชาติธุรกิจ - “จุลพันธ์” รมช.คลัง เซ็นคำสั่งตั้งคณะทำงานยกร่าง พ.ร.บ.เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ “สุรชาติ เทียนทอง” นั่งเป็นประธาน มีอำนาจดึงหน่วยงานอื่น “รัฐ-เอกชน” ร่วมดำเนินการตามจำเป็น

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1344/2567 แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร พ.ศ. …. ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ที่มอบหมาย โดยองค์ประกอบของคณะทำงาน มีนายสุรชาติ เทียนทอง ที่ปรึกษา รมช.คลัง เป็นประธานคณะทำงาน มีนายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นรองประธานคณะทำงาน

มีคณะทำงานประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมสรรพสามิต ผู้อำนวยการกองนโยบายการคลัง สศค. ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สศค. นายฉัตริน จันทร์หอม

มีคณะทำงานและเลขานุการร่วม ได้แก่ นายปัณณ์ อนันอภิบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานโยบายการคลังท้องถิ่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กับนายปรนาคินทร์ กตัญญุตานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และ นายมเหศวร เครือวัลย์ ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือภูมิภาคและพหุภาคี รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการเงินการคลังระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ คณะทำงานชุดดังกล่าว มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้
  1. กำหนดนโยบายและยกร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร พ.ศ. …. รวมทั้งแผนการจัดทำกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กระทรวงการคลังพิจารณานำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
  2. เชิญส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสม
  3. เข้าร่วมการชี้แจงที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร พ.ศ. ….
  4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย