• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

มท. แจ้งแนวทางปฏิบัติทุกจังหวัด หลังผ่อนคลาย ชนไก่ แข่งม้า ชนโค ชกมวย

19 พฤศจิกายน 2564

ไทยรัฐออนไลน์ - นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดและอำเภอ งดออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค และไพ่ผ่องไทย ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

กระทั่งเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2564 มติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาผ่อนคลายหรืออนุญาตการจัดกิจกรรมพื้นบ้าน/กีฬาพื้นบ้านของชุมชน หรือการจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มกันของชุมชน โดยให้หารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ของ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ต่อมาเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2564 ศปก.ศบค. เห็นชอบกลไกการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติของสถานที่และกิจกรรมตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับกิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ชนโค ชกมวย และแข่งนก ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ภายใต้มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) โดยมอบหมายให้กรมควบคุมโรคประสานกระทรวงมหาดไทยร่วมดำเนินการและกำกับติดตามการจัดกิจกรรมดังกล่าว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวต่อว่า กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแนวทางปฏิบัติของสถานที่และกิจกรรมตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับกิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ชนโค ชกมวย และแข่งนก ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ภายใต้มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร และจัดทำแบบสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ตรวจสนามชนไก่ สนามกัดปลา สนามแข่งม้า สนามชนโค สนามชกมวย และสนามแข่งนก และประเมินผล 3 ระยะ ประกอบด้วย การประเมินก่อน ขณะ และหลังการอนุญาตให้จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สนามชนไก่ สนามกัดปลา สนามแข่งม้า สนามชนโค สนามชกมวย และสนามแข่งนก โดยการพิจารณาอนุญาตให้จัดกิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันดังกล่าวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ

ส่วนแนวทางปฏิบัติของสถานที่และกิจกรรมตามมาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19 สำหรับกิจกรรมการดังกล่าว ภายหลังจากผ่านการกลั่นกรองมาตรการป้องกันและควบคุมโรคจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร แล้วนั้น ผู้จัดการแข่งขัน ต้องลงทะเบียนและทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2 Plus (TSC 2+) กำหนดผู้รับผิดชอบควบคุมกำกับ ส่งเสริมการประเมินตนเองของผู้เข้าร่วมทุกประเภทผ่าน Thai Save Thai (TST) ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. มาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment) อาทิ แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (Clean and Safe) มาตรการด้านการรักษาระยะห่าง (Distancing) แนวปฏิบัติด้านการระบายอากาศ (Ventilation)

2. มาตรการสำหรับผู้จัดการแข่งขัน/จัดกิจกรรม พนักงานของสนามแข่งที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันและผู้เข้าแข่งขัน (เจ้าของสัตว์เลี้ยง) (COVID Free Personal) อาทิ การได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ การตรวจไม่พบเชื้อ มาตรการ Universal Prevention และ DMHTA (สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา)

3. มาตรการสำหรับผู้ชม หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ (COVID Free Consumer) อาทิ การลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ การได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์หรือมีใบรับรองแพทย์ว่าเคยมีประวัติติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้วตามที่กำหนด การงดรับประทานอาหารหรือใช้อุปกรณ์ส่วนตัวร่วมกัน การปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และ DMHTA ลดการพูดคุยที่ไม่จำเป็น การให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และการแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค เป็นต้น

นายสุทธิพงษ์ ระบุทิ้งท้ายว่า การควบคุมไม่ให้มีกิจกรรมที่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย และมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กรนั้น ผู้จัดกิจกรรมต้องเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านสถานที่ อุปกรณ์ กระบวนการคัดกรอง กำหนดบทบาทหน้าที่ และทำความเข้าใจสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การจัดกิจกรรมเกิดความปลอดภัย ปลอดโรค ทั้งนี้ หากผู้ประสงค์จัดกิจกรรมมีความพร้อมแล้วสามารถยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเพื่อให้พิจารณามีความเห็นตามสมควรต่อไป