• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

สนช.ไฟเขียว พ.ร.บ.สลากฯ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้

15 กุมภาพันธ์ 2562

เดลินิวส์ - ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันที่ 15 ก.พ.62 ได้มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ฉบับที่… พ.ศ …. ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขจาก พ.ร.บ.สำนักงานสลากฯ พ.ศ.2517 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 11/2558 วาระ 2 และ 3 แล้ว ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 140 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง ซึ้งหลังจากนี้สำนักเลขาธิการ ครม.จะทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และกฎหมายจะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ทั้งนี้ในพ.ร.บ.สลากฯฉบับใหม่ ประกอบด้วย จำนวน 17 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ มาตรา 7 ให้มีการเพิ่มเติมอำนาจคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลให้สามารถกำหนดจำนวน รูปแบบและวิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยต้องขอความเห็นชอบของครม. จากเดิมที่มีอำนาจแค่การกำหนดราคา วิธีการจำหน่ายและการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แม้พ.ร.บ.สลากฯใหม่จะเปิดให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถพิจารณาออกสลากรูปแบบใหม่ๆตามแบบสากลได้ อาทิ สลาก 2 ตัว 3 ตัว สลากล็อตโต้ สลากขูด สลากฯ ออนไลน์ได้ แต่จะต้องผ่านการกลั่นกรองมากขึ้น โดยต้องผ่านการเปิดรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย และที่สำคัญต้องให้ ครม.เป็นผู้อนุมัติด้วย

ขณะเดียวกัน มาตรา 10 เรื่องการจัดสรรเงินรางวัล ได้ระบุว่า หากการออกรางวัลงวดใดไม่มีผู้ถูกรางวัล จะนำเงินรางวัลนั้นไปสมทบเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไปได้จำนวน 1 งวด และหากยังไม่มีผู้ถูกรางวัลอีกจะนำเงินรางวัลส่งเข้าแผ่นดินแทน ส่วนมาตรา13 เรื่องการกำหนดโทษผู้ขายสลากกินแบ่งเกินราคาที่กำหนดใบ 80 บาทให้มีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท เพิ่มจากเดิมที่มีโทษปรับเพียง 2,000 บาท รวมถึงได้เพิ่มบทลงโทษใหม่ ห้ามจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา และห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทเช่นกัน