• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

ชง ครม. ห้ามขายหวยให้เด็ก

09 มีนาคม 2558

เดลินิวส์ วันที่ 9 มีนาคม 2558 - คลังชงร่างพ.ร.บ.กองสลากฯเข้าครม.พรุ่งนี้ หวังใช้แก้ปัญหาล็อตเตอรี่แพง-ห้ามขายหวยให้คนอายุต่ำกว่า 20 ปี ด้าน “วิษณุ”เตรียมแจ้งผลพิจารณาของป.ป.ช.-การทำงานของกมธ.สปช.

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 10 มี.ค.นี้ เวลา 09.00 น. ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล มีวาระเพื่อพิจารณาหลายเรื่องตามที่กระทรวงต่างๆ เสนอ อาทิ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมาย จะรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 9-13 ,16-20 ก.พ.2558 รวมถึงจะแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ขณะที่ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ จะรายงานผลการปฏิบัติงาน และ แนวทางดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำหรับพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง จะรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่กระทรวงมหาดไทยมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน  ด้านสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะรายงานการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองในส่วนที่ค้างอยู่ต่อไปให้แล้วเสร็จตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)

 

 

 

 

 

นอกจากนี้กระทรวงการคลังจะเสนอร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ซึ่งเป็นการแก้ไขให้มีมาตรการห้ามจำหน่ายสลากกินแบ่งให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ รวมทั้งห้ามจำหน่ายสลากในสถานศึกษาและบริเวณใกล้เคียงต่อเนื่องกับสถานศึกษา รวมถึงให้สำนักงานสลากฯ สามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อแก้ปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา และจะจัดตั้งกองทุนเพื่อรับซื้อสลากกินแบ่งคืนได้ในกรณีที่มีเลขไม่สวย รวมถึงจะแบ่งสัดส่วนรายได้ที่กำหนดให้จ่ายเป็นรางวัล ร้อยละ 60 เป็นรายได้รัฐร้อยละ 28 และค่าบริหารจัดการ ร้อยละ 12  อีกทั้งจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ... และร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร รวม 5 ฉบับ ซึ่งเป็นมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการโรงเรียนเอกชนและปรับปรุงจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา

 

 

 

 

 

ด้านกระทรวงเกษตรฯ จะเสนอร่างพ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์  สำหรับกระทรวงพาณิชย์จะเสนอร่างพ.ร.บ.คลังสินค้าไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ... ส่วนกระทรวงยุติธรรมจะเสนอร่างพ.ร.บ.ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ...  และร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ...  ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานของรัฐบาลต่างประเทศและเจ้าพนักงานขององค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุความเพื่อให้สอดคล้องตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านทุจริต ค.ศ.2003  รวมถึงจะนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2558-2562 ขณะที่สำนักงานอัยการสูงสุดจะเสนอร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่..) พ.ศ. ... รวมถึงร่างพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. ... รวม 2 ฉบับ

 

 

 

 

 

กระทรวงศึกษาจะเสนอร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ... และร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... กระทรวงมหาดไทยจะขออนุมัติการปรับเพิ่มเงินลงทุนโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น