• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

การเสวนา "สถานการณ์การพนันในพื้นที่ภาคอีสานใต้"

12 มีนาคม 2561

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการเสวนาวิชาการเรื่อง "สถานการณ์การพนันในพื้นที่ภาคอีสานใต้" เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลายทอง จ. อุบลราชธานี  หัวข้อการเสวนามาดังต่อไปนี้

"สถานการณ์การพนันในผู้สูงอายุ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมา"

โดย ผศ.ดร.สุภาวดี ขุนทองจันทร์

"วิถีพนันวัยใส: กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนที่ถูกจับกุมด้วยคดีการพนันในภาคอีสาน"

โดย รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์

      ผศ.ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ 

      ผศ.ดร.วัชรี ศรีคำ

"การแก้ไขปัญหาการพนันด้วยกระบวนการศึกษาตามอัธยาศัย"

โดย ผศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน และ ดร.วันชัย สุขตาม

"การพนันในมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษาบ้านไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ"

โดย อุบล สวัสดิ์ผล

"การพนันในมุมมองชองชาวบ้านในพื้นที่การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ ตำบล กรณีศึกษาบ้านข่อย ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด"

โดย คชษิณ สุวิชา

เวทีเสวนา "สานพลังชุมชนลดผลกระทบจากการพนัน"

นำเสวนาโดย
ตัวแทนนักวิชาการ
ตัวแทนชุมชน
ตัวเทนยาวชน
เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ดำเนินรายการโดย ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์