• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

การเสวนา "การพนันในพื้นที่ชายแดน"

29 มกราคม 2561

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ร่วมกับ สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดการเสวนาวิชาการ "การพนันในพื้นที่ชายแดน" ขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม2561  ณ โรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลล์ อ.แม่สอด จ.ตาก มีรายละเอียดการเสวนาดังนี้

“การลงทุนและพัฒนาคาสิโนในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า”

โดย  ผศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล

“การลงทุนและพัฒนาคาสิโนของทุนจีนในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว (คิงส์โรมันคาสิโน)”

โดย  ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์

“นักพนันข้ามแดนและการเล่นพนันในบ่อน/คาสิโนชายแดน กรณีชายแดนไทย-ลาว”

โดย  ผศ.ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ

“นักพนันข้ามแดนและการเล่นพนันในบ่อน/คาสิโนชายแดน กรณีชายแดนไทย-พม่า”

โดย  นายวิเศษ สุจินพรัหม

“ทุนคาสิโนและการเติบโตของคาสิโนชายแดนในอาเซียน”

โดย ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ

สรุปและสังเคราะห์ “คาสิโนและบ่อนพนันในพื้นที่ชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน”

โดย ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว