• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

การประชุมวิชาการเรื่อง การพนันในยุคเปลี่ยนผ่าน

10 พฤษภาคม 2559

ศูนย์ศึกษาการพนัน ร่วมกับ เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการเรื่อง "การพนันในยุคเปลี่ยนผ่าน" ขึ้น เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

09.00-09.30 น. กล่าวรายงานโดย   รศ.ดร.นวลน้อย  ตรีรัตน์    ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

                     กล่าวเปิดงานโดย   นายวิเชษฐ์  พิชัยรัตน์       ประธานกรรมการกำกับทิศทางกลุ่มแผนงานด้านการลดปัญหาพนัน

09.30-10.00 น.  รายงาน สถานการณ์การพนันในสังคมไทย

นำเสนอโดย     รศ.ดร.นวลน้อย  ตรีรัตน์

10.00-10.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-12.00 น.  เวทีอภิปราย เด็กจะเรียนรู้เท่าทันการพนันได้อย่างไร?

                                ร่วมอภิปรายโดย

 ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก      นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน

นพ.ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์           กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

นายโตมร  อภิวันทนากร                กลุ่มละคร มานีมานะ จังหวัดสงขลา

  ดำเนินรายการโดย  

นางสุดใจ  พรหมเกิด                   ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. 

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.  เวทีอภิปราย กีฬากับธุรกิจการพนัน

  ร่วมอภิปรายโดย

ผศ.ดร.วสันต์  ปัญญาแก้ว              คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายธนากร  คมกฤส                    เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน

บี  บางปะกง                            คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

  ดำเนินรายการโดย  

รศ.แล  ดิลกวิทยรัตน์                  คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.30-15.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

15.15-16.00 น.  เวทีอภิปราย ก้าวให้พ้น 'เอา-ไม่เอา' คาสิโน 

  ร่วมอภิปรายโดย

ผศ.ดร.รัตพงษ์  สอนสุภาพ            มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.ณัฐกร  วิทิตานนท์                  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นางสาวสดใส  สร่างโศรก              นักวิจัยอิสระ

  ดำเนินรายการโดย

นางสาวโสภิต  หวังวิวัฒนา             สื่อมวลชนอิสระ

 

ดาวน์โหลดสรุปการประชุมได้ที่นี่  >>>> สรุปการประชุมวิชาการเรื่อง การพนันในยุคเปลี่ยนผ่าน <<<<