• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

การประชุมวิชาการ การพนัน อำนาจ ท่ามกลางกระแสปฏิรูป

23 พฤษภาคม 2557

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จัดการประชุมประจำปี 2556 ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน หัวข้อ “การพนัน อำนาจ ท่ามกลางกระแสปฏิรูป”  วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557  ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์  กรุงเทพฯ 

เนื้อหาในการประชุมแบ่งเป็น 4 ช่วง ได้แก่ 

ช่วงแรก พิธีเปิด ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน กล่าวรายงาน และเรียนเชิญ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม กล่าวเปิดงาน เนื้อหาโดยรวมเป็นการเชื่อมโยงให้เห็นว่า การพนันเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหามากมาย ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม  การพนันเป็นภัยคุกคามที่สามารถแทรกซึมและเข้าถึงคนทุกเพศ ทุกวัย  

ช่วงที่สอง ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ นำเสนอรายงานการสำรวจสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบจากการเล่นพนันในประเทศไทย ปี 2556 ที่สำคัญ 10 ประเด็น ได้แก่ 

1. เคยเล่นพนันหรือไม่

2. ทำไมจึงไม่เล่นการพนัน

3. ทำไมจึงเล่นการพนัน 

4. เล่นพนันอะไรใน ปี 2556

5. หวย การเสี่ยงโชคกับตัวเลข

6. พนันฟุตบอล พนันในยุคโลกาภิวัตน์

7. ไพ่ จุดเริ่มต้นของการเล่นพนันประเภทเกม 

8. เล่นพนันแล้วติดพนัน หรือไม่ 

9. ผลกระทบของการพนัน 

10. ทัศนคติเกี่ยวกับการพนัน

ช่วงที่สาม เวทีอภิปราย "การพนัน อำนาจ ท่ามกลางกระแสปฏิรูป" มีวิทยากรร่วมบรรยาย 4 ท่าน ได้แก่ ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ (นักวิชาการ) นายมณเฑียรบุญตัน (วุฒิสมาชิก) นางสุนี ไชยรส (รองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย) และ ดร.ปรีชา เปี่ยมพงษ์สานต์ (สังเคราะห์งานวิจัย ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2556) เนื้อหาโดยสรุปชี้ให้เห็นว่า การเติบโตของธุรกิจการพนันมีความสลับซับซ้อน การพนันมีความหมายหลายมิติ เชื่อมโยงกับเครือข่ายทุน อำนาจรัฐ การคอรัปชั่น และธุรกิจผิดกฎหมาย  การพนันถือเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่ง ยิ่งสังคมมีความเหลื่อมล้ำ การพนันยิ่งส่งผลร้ายแรงเป็นเงาตามตัว สิ่งที่ควรปฏิรูปมากที่สุดในปัจจุบันคือ ระบบบริหารจัดการกิจการสลาก ซึ่งขณะนี้ทุกภาคส่วนเห็นด้วยที่จะต้องปฏิรูปสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นสลากเพื่อสังคม คือจะต้องนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งมาจัดตั้งกองทุนพัฒนาสังคม และคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายยืนยันว่ายินดีให้การสนับสนุน ผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยกิจการสลากเพื่อสังคม และ ร่าง พ.ร.บ.กองทุนส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม ทันทีที่เข้าสู่การพิจารณาของรัฐบาลและรัฐสภา 

ช่วงที่สี่ นำเสนอผลงานของนักวิจัย ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน แยกตามประเด็นได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

     กลุ่มแรก ประเด็น “พื้นที่อำนาจของการพนันในวัฒนธรรม” มีนักวิจัยนำเสนอรายงาน 5 เรื่อง ได้แก่ เศรษฐกิจการเมืองเรื่องการพนันวัวชนภาคใต้, เรือยาวประเพณี : วิถีอนุรักษ์ vs การพนัน, เครือข่ายธุรกิจบ่อนงานศพ, หวย ผู้หญิง กับความหมายที่มองไม่เห็น และ พนันบอล อำนาจ ความเป็นชาย รวมถึงได้เชิญ รศ.สุริชัย หวันแก้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมอภิปรายสรุป

     กลุ่มสอง ประเด็น “คาสิโนชายแดน: เครือข่ายอำนาจและการปรับตัวของชุมชน” มีนักวิจัยนำเสนอรายงาน 5 เรื่อง ได้แก่ อำนาจกับทางเลือกเชิงนโยบายในการจัดการประเด็นบ่อนการพนัน, เครือข่ายชนชั้นนำทางเศรษฐกิจการเมืองของคาสิโนชายแดน, สังคมวิทยาการพนัน: คาสิโนชายแดนกับเครือข่ายอาชีพทัวร์พนัน, บ่อนคาสิโนช่องสะงำกับการปรับตัวของชุมชน 2 แดน และ การควบคุมการพนันของประเทศมาเลเซีย : กรณีศึกษา Casino de GENTING รวมถึงได้เชิญ ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ร่วมอภิปรายสรุป