กำหนดการ

โดย CGS

กำหนดการ

 

{#cgs-seminar-66-pr-poster-highlight-resize.jpg}

 

กำหนดการ

การประชุมศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2566

การพนันในสังคมก้าวหน้า

 ก้าวให้ทันความท้าทาย

 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร

09.00 – 09.20 น. กล่าวเปิดงาน   โดย   ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์   ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

09.20 - 10.00 น. นำเสนอผลสำรวจ พฤติกรรมการเล่นพนันออนไลน์ในกลุ่มคนรุ่นใหม่

โดย รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

10.00 - 10.20 น.         พัก รับประทานอาหารว่าง

10.20 – 12.00 น. เวทีอภิปราย การพนันถูกกฎหมายในกระแสเสรีนิยม

โดย    นายกัญจน์พงศ์  จงสุทธนามณี     พรรคก้าวไกล

         รศ.ดร.นวลน้อย  ตรีรัตน์     ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

         นายธนากร  คมกฤส     มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน

         นพ.ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์     กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ดำเนินรายการโดย     ดร.ธีรารัตน์  พันทวี  วงศ์ธนะอเนก  

 ผู้ผลิตและดำเนินรายการเจาะข่าวเช้านี้ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์ฯ

12.00 – 13.00 น.         พัก รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.20 น.         เวทีอภิปราย ตีโจทย์การพนัน : ความท้าทายในทัศนะคนรุ่นใหม่

โดย    ดร.ณัฐกร  วิทิตานนท์     คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ม.เชียงใหม่

         นายธาดาพงษ์  สำเภาศรี     คณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

         นายโยธิน  ทองพะวา     โรงเรียนวัดนิคมคีรี อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

         น.ส.รัตนาภรณ์  พันธ์พิริยะ     สภาเด็กและเยาวชนฯ จ.ตราด 

ดำเนินรายการโดย     น.ส.นันทิญา จิตตโสภาวดี 

ผู้ดำเนินรายการ สถาวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) 

14.20 – 14.40 น.     พัก รับประทานอาหารว่าง

14.40 – 16.00 น.     เวทีอภิปราย ดีไซน์วัคซีน : เสริมภูมิเท่าทันพนันที่ตอบโจทย์ความหลากหลาย

โดย    รศ.ดร.ศศิวุฑฒิ์  วงษ์มณฑา     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

         ผศ.ไพบูลย์  โสภณสุวภาพ     กลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้ บางเพลย์

         น.ส.อุไร  โสรเนตร     เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน จ.สุรินทร์

         นางวงศ์จันทร์  จันทรยิ้ม     มูลนิธิชายหญิงก้าวไกลเพื่อสังคม

ดำเนินรายการโดย     ผศ.ดร.ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

{#cs-seminar-66-pr-long.jpg}