• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

พฤติกรรมการติดเกม การซื้อสินค้าเสมือนในเกม ลูทบ็อกซ์ และการติดพนันในเกมออนไลน์ ของวัยรุ่นไทย

โดย ณัฏฐพงษ์ สายพิณ

เกมออนไลน์ในปัจจุบันส่วนมากจะมีเรื่องพนันเข้ามาแอบแฝง สมองของวัยรุ่นเองมีธรรมชาติที่ชอบเข้าไปหาความเสี่ยงอยู่ตามธรรมชาติ หากว่าสมองของวัยรุ่นถูกกระตุ้นด้วยการพนันรูปแบบต่างๆ เพื่อชิงเงินรางวัล ของรางวัล หรือเพื่อเสริมความรู้สึกทางจิตใจ อันมีความเสี่ยงที่จะชักนานักเล่นรายใหม่ไปสู่การเล่นพนันเช่นเดียวกับการทายผลกีฬาในโลกออนไลน์ ลักษณะการพนันในเกมออนไลน์มีการเชื่อมโยงเกมและอินเทอร์เน็ตเข้าด้วยกัน สามารถกระทาผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ผ่านตัวโปรแกรม แอปพลิเคชัน เป็นกิจกรรมส่วนตัวที่ผู้เล่นสามารถทาได้ทั้งเล่นเกม ซื้อของ สนทนา จ่ายเงินไปได้ทันที และผู้เล่นเกมส่วนมากที่ยังไม่รู้เท่าทัน โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) กาหนดให้ติดการพนันเป็นความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่งเรียกว่า Pathological Gambling หรือโรคติดพนัน อาการคือแม้ผู้เล่นการพนันจะมีความทุกข์จาก การเล่นพนัน แต่ก็หยุดไม่ได้ยังคงต้องเล่นต่อไป ผู้ที่มีปัญหาจากการพนันหรือผู้ติดการพนัน คือผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัยของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ในทางการแพทย์เรียกว่าโรคติดพนัน (Gambling Disorder) จัดอยู่ในกลุ่มโรคเดียวกับโรคที่เกี่ยวกับสารเสพติด (Substance-related and Addictive Disorders) ซึ่งการวิจัยนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมการติดเกม การซื้อสินค้าเสมือนในเกม ลูทบ็อกซ์ และการติดพนันในเกมออนไลน์ของวัยรุ่นไทยที่มีพฤติกรรมเล่นเกมและเสี่ยงต่อการติดเกม มีแนวโน้มการติดพนันในเกมออนไลน์ (online gambling) โดยเป็นผู้กาลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรืออุดมศึกษา ผู้วิจัยมุ่งหวังว่าผลของการศึกษาครั้งนี้จะทาให้ทราบถึงพฤติกรรมการติดเกม การซื้อสินค้าเสมือนในเกม ลูทบ็อกซ์ และการติดพนันในเกมออนไลน์ของวัยรุ่นไทยว่าเป็นเช่นไร เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบริบทของผู้เล่นเกมที่มีความเสี่ยงที่จะติดพนันในเกมออนไลน์ในสถานภาพต่างๆ ได้มากขึ้น สร้างความเข้าใจ เข้าถึงปัญหาของการซื้อขายในเกมที่เกิดขึ้นในบริบทของลูทบ็อกซ์อันเป็นความเสี่ยงต่อการพนัน รวมทั้งสามารถนาข้อค้นพบที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางการจัดการ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสร้างความปลอดภัย การส่งเสริม การป้องกัน การแก้ปัญหา เพื่อสร้างความปลอดภัย และมาตรการรองรับที่จาเป็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการติดเกม การซื้อสินค้าเสมือนในเกม ลูทบ็อกซ์ และการติดพนันในเกมออนไลน์ของวัยรุ่นไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

(เนื้อหาจาก คำนำ โดย ผู้วิจัย)

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดงานวิจัยชิ้นนี้ได้ในเว็บไซต์ ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด