• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

การศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนัน ในประเทศไทย ประจำปี 2564

โดย ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน (Center for Gambling Studies) องค์กรวิชาการที่ทำการศึกษาวิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการพนันในสังคมไทย ผ่านแนวทางต่างๆ ทั้งการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ     เชิงคุณภาพ การจัดอบรม สัมมนาทางวิชาการ ฯลฯ เพื่อการขยายผลและต่อยอดข้อมูลออกสู่สังคมอันเป็น    การสร้างความเข้าใจ ความตระหนักต่อปัญหาการพนัน รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอทางออกต่อสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สำหรับโครงการ “ศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย” เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกๆ รอบ 2 ปี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันพร้อมเปรียบเทียบกับผลการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ นำไปสู่การเสนอมาตรการ กลไก ที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาการพนันต่อไป 

ในปี พ.ศ. 2564 ครบรอบวาระในการศึกษาอีกครั้ง ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จึงร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ดำเนินโครงการ “ศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย” ในครั้งนี้ขึ้น ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยฯ เคยมีประสบการณ์ในโครงการดังกล่าวก่อนหน้ามาแล้ว 3 ครั้ง คือในปี 2558, 2560 และ 2562 สำหรับปีนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ 4 ศูนย์วิจัยฯ ได้ให้ความสำคัญกับสถานการณ์แวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2563 มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเล่นพนันของประชาชนในมิติต่างๆ ทั้งประเภทการพนัน ความถี่ ช่องทางในการเล่นพนัน วงเงินที่ใช้เล่นพนัน ฯลฯ รวมถึงแนวโน้มการขยายตัวของการเล่นพนันผ่านช่องทางออนไลน์ ที่เติบโตไปตามพัฒนาการของเทคโนโลยีสมัยใหม่และวิถีชีวิตของประชาชน ซึ่งถือเป็น 2 ประเด็นสำคัญเพิ่มเติมจากการสำรวจครั้งที่ผ่านๆ มา

 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

1) เพื่อสำรวจสถานการณ์ พฤติกรรมการเล่นการพนันประเภทต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการเล่นพนัน ทัศนคติที่มีต่อการพนันประเภทต่างๆ และผลกระทบของการพนันที่มีต่อปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม

2) เพื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ ตลอดจนพฤติกรรมและผลกระทบของการเล่นพนันในอดีต กับปัจจุบัน

3) เพื่อสำรวจถึงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ อิทธิพลของสื่อสารมวลชน หรือแรงจูงใจอื่นๆ 

ในการส่งเสริมหรือสนับสนุนในการตัดสินใจเล่นการพนัน ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อพฤติกรรมการเล่นพนัน