• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

การพนันออนไลน์ สถานการณ์ นโยบายและการควบคุม

โดย วิทยากร เชียงกูล

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงเอกสารเพื่อสํารวจ สรุป องค์ความรู้เรื่องปัญหาการพนันออนไลน์ (และวีดิโอเกมหรือเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่มีส่วนเชื่อมโยงกับการพนัน) จากรายงานการวิจัย บทความ หนังสือ จากประเทศต่างๆ เพื่อเขียนเป็นรายงานข้อมูลความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ นโยบาย และการควบคุมการพนันออนไลน์ของประเทศต่างๆ และวิเคราะห์สภาพสาเหตุของปัญหา แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องการพนันออนไลน์ และการให้ข้อเสนอแนะ สําหรับรัฐบาลและสังคมไทยในเรื่องการเตรียมรับมือกับปัญหาเรื่องนี้ รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางการวิจัยเผยแพร่ และพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องนี้ต่อไป