• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

รายงานการประเมินผลเกมละครผจญภัยเกาะมหาสมบัติ

โดย กนกวรรณ มะโนรมย์ และคณะ

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้การใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้การพนันผ่านเกมละครซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการรณรงค์เพื่อการรู้เท่าทันการพนันสำหรับเยาวชน โดยทีมวิจัยได้ออกแบบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้การพนันผ่านเกมละครและเข้าร่วมการถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาเครื่องมือให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างตายตัวเพื่อใช้ทั่วประเทศ อาจไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เนื่องจากในการแสดงของแต่ละพื้นที่ถูกปรับเปลี่ยนต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์ ดังนั้นจึงควรใช้ทั้งการใช้แบบสอบถามและการถอดบทเรียนโดยเน้นประเด็นสำคัญร่วมกันจึงน่าจะเป็นวิธีการที่ดีในการวัดผลเกมละครได้รอบด้านมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าเกมละครเป็นเครื่องมือสร้างการตระหนักรู้และการรู้เท่าทันการพนันได้ดีสำหรับนักเรียนระดับประถมปลายและมัธยมตอนต้น อีกทั้งมีความสนุกสนานสร้างการมีส่วนร่วมและจินตนาการเกี่ยวกับตัวละครและสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ด้านการพนันของผู้ร่วมเล่นได้ดีแต่การนำเกมละครไปใช้รณรงค์การรู้เท่าทันพนันต้องมีการปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และกลุ่มผู้นำเล่นเกมละครและผู้เข้าร่วมเล่นเกมละคร