• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

การออกแบบชุดการเรียนรู้ “เท่าทันการพนันและเหตุผลวิบัติของนักพนัน” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนไทย

โดย ศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา

รายงานวิจัย การออกแบบชุดการเรียนรู้ “เท่าทันการพนัน” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนไทย ของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีจุดมุ่งมายหลักคือการสร้างต้นแบบชุดการเรียนรู้ที่ใช้งานได้จริงมีความเหมาะสมทั้งเนื้อหาวิชาการและความทันสมัย การจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตของผู้เรียน ในขณะเดียวกัน ต้องใช้ระยะเวลาไม่มากและไม่เพิ่มภาระให้กับครูผู้สอนและสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายของชุดการเรียนรู้คือ เด็กและเยาวชนไทยในช่วงวัยรุ่นตอนต้นที่คาบเกี่ยวระหว่างความเป็นเด็กและผู้ใหญ่ เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องการอิสระและจัดการปัญหาทุกอย่างด้วยตนเองเหมือนผู้ใหญ่ แต่ยังขาดความรู้และประสบการณ์อาจทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ การพนันจัดเป็นความเสี่ยงสำคัญอย่างหนึ่งในช่วงวัยดังกล่าว การขาดความรู้ความเข้าใจและหลักปฏิบัติที่เหมาะสมเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับการพนันอาจทำให้ปัญหาการพนันในสังคมไทยยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น การนำเรื่องการพนันมาสอนและถกเถียงกันในห้องเรียนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และได้ข้อสรุปจากการคิดประมวลผลด้วยตนเองว่า การเล่นพนันที่มากเกินไปก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อตนเอง คนรอบข้าง และสังคม

 

[เนื้อหาจาก คำนำ โดย ผู้เขียน]