• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

การศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนัน ในประเทศไทย ประจำปี 2562: สถานการณ์สำคัญรายจังหวัด

โดย ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB)

รายงาน “การศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย ประจำปี 2562” ฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) โดยทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการเป็นครั้งที่ 3 ต่อเนื่องจากปี 2560 และ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการพนัน ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำข้อมูลที่ได้ประกอบการพิจารณา แสวงหาแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหา รวมถึงผู้สนใจที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อการขยายผลทางวิชาการต่อไป สำหรับรายงานฉบับนี้ เป็นการนำเสนอสถานการณ์สำคัญรายจังหวัด ได้แก่ ประสบการณ์การเคยเล่นการพนันในชีวิตที่ผ่านมา การเคยเล่นพนันผ่านช่องทางออนไลน์ ประมาณการนักพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาทั้งโดยรวม และจำแรกรายประเภท พร้อมวงเงินพนันหมุนเวียนในการพนันแต่ละประเภท หนี้สินเฉลี่ยต่อคน พร้อมมูลค่าหนี้สินโดยรวมในปี 2562 ประมาณการผู้ที่ยอมรับว่าตัวเองติดพนัน และการได้รับผลกระทบจากการเล่นพนัน โดยมีการจัดลำดับจังหวัดที่เป็น 10 อันดับแรก ตามสถานการณ์สำคัญต่าง ๆ