• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

การศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนัน ในประเทศไทย ประจำปี 2562

โดย ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB)

รายงาน “การศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย ประจำปี 2562” ฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) โดยทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการเป็นครั้งที่ 3 ต่อเนื่องจากปี 2560 และ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการพนัน ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำข้อมูลที่ได้ประกอบการพิจารณา แสวงหาแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหา รวมถึงผู้สนใจที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อการขยายผลทางวิชาการต่อไป

“การศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย ประจำปี 2562” เก็บรวบรวมข้อมูลกับประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ประยุกต์ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มเชิงชั้นภูมิหลายชั้น และกำหนดลักษณะตัวอย่างให้สอดคล้องกับประชากรเป้าหมายจริง รวมจำนวนทั้งสิ้น 44,050 ตัวอย่าง มีวัตถุประสงค์คือ

1. เพื่อสำรวจพฤติกรรมการเล่นการพนันประเภทต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการเล่นพนัน และผลกระทบของการพนันที่มีต่อปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม

2. เพื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ ตลอดจนพฤติกรรมและผลกระทบของการเล่นพนันในอดีต กับปัจจุบัน

3. เพื่อสำรวจถึงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

รายละเอียดผลการศึกษาเป็นดังรายงานต่อไปนี้