• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

การสำรวจพฤติกรรมรับชมและเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2018 ของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัย

โดย สุริยัน บุญแท้

“โครงการสำรวจพฤติกรรมรับชมและเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2018 ของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัย” เป็นการวิจัยเชิงสำรวจที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์สำคัญคือการศึกษาพฤติกรรมการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2018 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการป้องกันปัญหาการเล่นพนันทายผลฟุตบอลของเยาวชนไทย

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอผลการศึกษา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นสำคัญประกอบด้วย การรับชมการถ่ายทอดและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง การรับรู้ต่อการรณรงค์/ ห้ามปรามไม่ให้เล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2018 และบุคคลแวดล้อมที่เล่นพนัน ประสบการณ์การเล่นพนันทายผลฟุตบอล และการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2018  โดยนำเสนอเป็นตารางแสดงผลค่าทางสถิติ พร้อมการพรรณนาและอภิปรายผล