• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

การสำรวจทัศนคติ พฤติกรรม และผลกระทบจากการเล่นพนัน ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

โดย ธน หาพิพัฒน์

การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นพนันในเด็กและเยาวชนระดับประเทศ โดยเลือกศึกษากลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรการศึกษามาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุม 4 สังกัดหลักประกอบด้วย 

1) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

2) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

3) โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) 

4) โรงเรียนในสังกัดพื้นที่ปกครองพิเศษ คือกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

1. เพื่อสำรวจทัศนคติ พฤติกรรม และผลกระทบจากการเล่นการพนันประเภทต่างๆ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

2. เพื่อประมาณการสถานการณ์การเล่นพนันของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

3. เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาแนวทางการทำงานวิจัยเชิงลึกต่อไป

ขอบเขตเนื้อหา

   สาระสำคัญของการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประกอบด้วย

1. ความเข้าใจ และทัศนคติเกี่ยวกับการเล่นพนัน ได้แก่ มุมมองที่เกี่ยวกับความหมายของการเล่นพนัน รวมถึงทัศนคติต่อการเล่นพนันในประเด็นต่างๆ  

2. สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการเล่นพนัน ได้แก่ การเล่นของบุคคลแวดล้อม แรงจูงใจ และการโฆษณาจากสื่อต่างๆ 

3. พฤติกรรมการเล่นพนัน ได้แก่ ประสบการณ์การเล่นพนัน และการเล่นในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ประเภทการที่พนันที่เคยเล่น อายุที่เริ่มต้นเล่น ประเภทการพนันที่เล่นเป็นครั้งแรก เหตุผลที่เล่น และไม่เล่น เหตุผลที่ยังคงเล่นพนันและเลิกเล่นพนัน ระยะเวลาที่เล่น เป็นต้น

4. ผลกระทบต่างๆ ที่ได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการเล่นพนัน รวมถึงการถูกลงโทษจากการเล่นพนัน

5. ประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ