• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

การตลาดล้ำเส้นชวนพนันเพื่อการกระตุ้นตลาดที่ส่งผลต่อประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

โดย กามีละฮ์ หะยียะโกะ และคณะ

ศาสนาอิสลามได้มีบทบัญญัติห้ามการพนันไว้อย่างชัดเจน แต่ด้วยการออกแบบการตลาดที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้การวินิจฉัยต่อการทำการตลาดในบางรูปแบบจำเป็นต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์การวินิจฉัยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนมุสลิมในการป้องกันตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรมของสินค้าที่ทำการตลาดล้ำเส้นชวนพนันซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักการของศาสนา คณะผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตระหนักถึงข้อหลักการของศาสนาว่าด้วยการตลาดล้ำเส้นชวนพนัน และธุรกิจสามารถยับยั้งชั่งใจในการนำคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจสู่การส่งเสริมการตลาดอย่างถูกต้องให้มากที่สุด

การศึกษาเรื่องการตลาดล้ำเส้นชวนพนันเพื่อการกระตุ้นตลาดที่ส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย ศึกษาหลักเกณฑ์เพื่อการวินิจฉัยการทำการตลาดล้ำเส้นชวนพนันตามหลักการของศาสนาอิสลาม ศึกษาแนวทางการเผยแพร่หลักเกณฑ์การวินิจฉัยการทำการตลาดล้ำเส้นชวนพนันตามหลักการของศาสนาอิสลามต่อประชาชนมุสลิม 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) และระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจโดยการทบทวนเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์นักวิชาการต่อมุมมองการทำการตลาดล้ำเส้นชวนพนัน  การสนทนากลุ่ม Focus Group ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำการตลาดล้ำเส้นชวนพนัน การวิพากษ์งาน การจัดเวทีร่วมเสวนาแลกเปลี่ยน/มุมมองนักวิชาการศาสนาต่อการทำการตลาดล้ำเส้นชวนพนัน เชิญประชาชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ แล้วนำเสนอในรูปแบบรายงานการวิจัยเชิงพรรณนา