• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

เครือข่ายธุรกิจและผลกระทบของการเปิดบ่อนคาสิโนตามชายแดนไทย – พม่า : กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก

โดย วศิน ปัญญาวุธตระกูล

การวิจัยเรื่อง โครงการเครือข่ายธุรกิจและผลกระทบของการเปิดบ่อนคาสิโนตามชายแดนไทย – พม่า : กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์ 1. ศึกษาเครือข่ายธุรกิจและกระบวนการบริหารบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนไทย-พม่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก  2. ศึกษาผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจของเครือข่ายของบ่อนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พม่า  ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก 3. ศึกษาผลกระทบจากการเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย-พม่า  ที่มีผลต่อชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก

พบว่าเครือข่ายเศรษฐกิจมีด้วยกัน 2 ระยะ ระยะที่ 1 ก่อนการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจแม่สอด มีลักษณะของเครือข่ายในการบริหารงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดการกระจายผลประโยชน์และความสัมพันธ์ในลักษณะเฉพาะตัว ยังไม่มีรูปแบบลักษณะเครือข่ายทางธุรกิจ ยังเป็นรูปแบบความสัมพันธ์นายทุนกับกองกำลังพิทักษ์ชายแดน (BGF) ระยะที่ 2 หลังการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีและเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด มีลักษณะของธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย และลักษณะของเครือข่ายในการบริหารธุรกิจในรูปแบบของเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน มากกว่าความสัมพันธ์ในรูปแบบของผลประโยชน์ ซึ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์อยู่ทั้งสิ้น 4 แบบ ได้แก่

1. ผลประโยน์ด้านเศรษฐกิจ 

2. ผลประโยชน์ด้านการบริหารจัดการ

3. ผลประโยชน้านความร่วมมือและการประสานผลประโยชน์ร่วมกัน

4. ผลประโยชน์ด้านกฎหมาย

ถึงอย่างไรก็ตาม ปัญหาและผลกระทบไม่ขยายตัวมากทั้งยังการเข้ามาของบ่อนคาสิโนก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกและลบในด้านต่างๆ ซึ่งจำแนกผลประทบออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านสังคม การเข้ามาของบ่อนคาสิโนทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่ แต่บ่อนคาสิโนก็ส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่อง นักเรียน นักศึกษา โดดเรียนข้ามไปเล่นการพนันเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงปัญหายาเสพติด และปัญหาการขายบริการทางเพศ  เป็นต้น   2) ด้านเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ ธุรกิจต่างๆก็มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น แต่การพนันก็ทำให้เกิดปัญหาหนี้สินจากการเล่นการพนันจนถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัว 3) ด้านครอบครัว การมีบ่อนคาสิโนทำให้คนในพื้นที่ได้มีงานทำใกล้บ้าน แต่การพนันก็ทำให้เกิดปัญหาภายในครอบครัวจากการที่คนในครอบครัวติดการพนันจนนำไปสู่การทะเลาะภายในครอบครัว จนนำไปสู่ปัญหาการหย่าร้าง 4) ด้านสิ่งแวดล้อม การเข้ามาของผู้คนจำนวนมากทำให้เกิดฝุ่นควันและมลภาวะทางเสียงจากการที่มีรถเข้า-ออก จำนวนมากตลอดทั้งวัน และปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย ที่มีการทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางจนส่งผลให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็น กระทบกับชาวบ้านในพื้นที่