• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

การศึกษาการพนันในพื้นที่ชายแดนเมืองแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โดย วิเศษ สุจินพรัหม

พื้นที่ชายแดน เป็นคำที่ใช้เรียกกันทั่วไปหมายถึงพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางอำนาจของรัฐไทย อยู่ตามรอยตะเข็บชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ในทางวิชาการมีความหมายเดียวกันกับคำว่าพรมแดน (Border) การเรียกเมืองที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนมักจะคุ้นชินในการเรียก “เมืองชายแดน” มากกว่าที่จะเรียก “เมืองพรมแดน”เมืองแม่สาย จังหวัดเชียงรายที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยไม่ได้ตั้งอยู่ชายแดน (Frontier) ที่เป็นการขยายดินแดนเข้าไปในที่รกร้างซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างเขตวัฒนธรรมหรือเขตกันชนระหว่างอารยะธรรมตามที่เข้าใจโดยทั่วไป

เมืองแม่สายกับการพนันใน “พื้นที่ทับซ้อน”ในการศึกษาการพนันพื้นที่ชายแดนเมืองแม่สายกับเมืองท่าขี้เหล็กในฐานะเมืองแฝดชายแดน ทั้งสองเมืองมีการติดต่อไปมาหาสู่ มาตั้งแต่ครั้งอดีต แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีความขัดแย้งกันระหว่างรัฐตามแนวตะเข็บชายแดนจากการอพยพเคลื่อนย้ายประชากรโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ลักษณะเฉพาะของเมืองแม่สายก็คือ เป็นพื้นชายแดนที่ทับซ้อน เต็มไปด้วยการแข่งขันช่วงชิงผลประโยชน์จากเศรษฐกิจทั้งใน-นอกระบบ ทั้งถูก-ผิดกฎหมาย พื้นที่ยาเสพติด บางช่วงก็เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง ความไม่สงบ   การสู้รบชนกลุ่มน้อย ซึ่งต่อมาเมืองแม่สายมีการขยายตัวจากการเจรจาหยุดยิงกับกองกำลังชนกลุ่มน้อย เขตเศรษฐกิจพิเศษ ขยายตัวการเติบโตทางเศรษฐกิจชายแดนอันมีสาเหตุจากการ  การเข้ามาของว้าที่พัวพันกับยาเสพติด เข้ามาดำเนินธุรกิจที่เมืองท่าขี้เหล็ก กิจการสีเทา ยาเสพติด สินค้าเลียนแบบ ของหนีภาษี การค้ามนุษย์ รวมถึงคาสิโน และภายใต้ความทับซ้นของชายแดนดังกล่าวจึงทำการศึกษาการพนันพื้นที่ชายแดนเมืองแม่สายโดยวางวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการคือ1.เพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิด/ประเภทการพนันชายแดนเมืองแม่สาย 2.เพื่อศึกษาผลกระทบจากการพนันต่อคนแม่สาย 3. เพื่อเสนอแนวทางการควบคุมการพนันในการลดผลกระทบจากการพนันเมืองแม่สาย