• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

โครงสร้างและพฤติกรรมการพนันมวยไทย

โดย รัตพงษ์ สอนสุภาพ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร และวิธีการสัมภาษณแเชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ประการ คือ ประการแรก เพื่อศึกษาโครงสร้างของอุตสาหกรรมมวยไทยในปัจจุบัน ประการที่สอง เพื่อศึกษาการปรับตัวของอุตสาหกรรมมวยไทยภายใต้บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทย ประการที่สาม เพื่อศึกษารูปแบบ พฤติกรรม และมูลค่าการพนันในวงการมวยไทย

ผลการศึกษาพบว่า

ประการแรก โครงสร้างของอุตสาหกรรมมวยไทยในปใจจุบัน จากการศึกษาพบว่า โครงสร้างของตลาดสนามมวยไทย เป็นตลาดผู้ขายน้อยราย (Oligopoly) นักมวยที่เข้ามาสู่วงการนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีฐานะยากจนและความรู้น้อย เนื่องจาก คนที่มีฐานะดีถึงแม้จะมีหน่วยก้านที่เหมาะสมก็จะไม่มาเป็นนักมวย เนื่องจากไปทำอาชีพอื่นจะมีรายได้สูงกว่าอาชีพนักมวย ดังนั้นอาชีพนักมวย จึงไม่จำเป็นต้งมีประสบการณ์และความรู้มาก่อน เพราะหากอดทน ขยันมั่นซ้อมสามารถเข้าไปอยู่ในค่ายมวยได้เลย นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า นักมวยส่วนใหญ่จะมีรายได้ต่ำ มีเพียงนักมวยจำนวนไม่มากที่มีรายได้สูงจากอาชีพนี้

ประการที่สอง การปรับตัวของอุตสาหกรรมมวยไทยภายใต้บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทย อย่างไรนั้น จากการศึกษาพบว่า หลังปี พ.ศ.2540 ซึ่งธุรกิจมวยไทยได้มีการปรับตัวเป็นแบบผสมผสานระหว่างมวยกับบันเทิง (Entertainment Boxing) อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ภายใต้พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 รวมทั้งการเกิดขึ้นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตลอดจนการเติบโตของดิจิทัลทีวี ส่งผลให้รายการถ่ายทอดมวยตู้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประการที่สาม รูปแบบ พฤติกรรม และมูลค่าการพนันในวงการมวยไทย จากผลการศึกษาพบว่า ระบบการพนันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมผู้เล่นพนันที่เล่นเสียให้จ่ายเงินได้ การพนันเป็นตัวหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมมวย เนื่องจากผู้ชมส่วนใหญ่จะเข้าไปเล่นการพนันในสัดส่วน 90: 10 มีวงเงินการพนันหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทต่อรายการ และการพนันเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของสนามมวย โปรโมเตอร์มวย หัวหน้าค่ายมวย และนักมวย โดยเฉพาะโปรโมเตอร์มวยจะต้องประกบมวยสูสีเป็นที่พอใจกับเซียนมวยเพราะนอกจากจะดูสนุกแล้วจะทำให้มีปริมาณการเล่นการพนันมาก อันเนื่องมาจากราคาต่อรองที่สูสีนั่นเอง ทางด้านสนามมวยก็ต้องการโปรโมเตอร์มวยที่ประกบคู่มวยได้สูสี เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่มาจากผู้ชมที่เข้ามาเล่นการพนันนั่นเอง ส่วนจำนวนคนที่เกี่ยวข้องกับการพนันมวยมีประมาณ 5 แสนคน และมีวงเงินการพนันหมุนเวียนประมาณปีละ 40,000-50,000 ล้านบาท